Image result for math

Xếp giải và cấp giấy chứng nhận

+ Mỗi môn thi sẽ xếp giải các thí sinh dự thi là huy chương Vàng, huy chương Bạc và huy chương Đồng. Tổng số huy chương của mỗi môn thi không vượt quá 60% tổng số thí sinh dự thi của môn đó và tỷ lệ các huy chương Vàng:Bạc:Đồng=1:2:3. Các thí sinh được đưa vào diện xếp giải phải tham dự đầy đủ các buổi thi.

+ Tất cả các thí sinh đoạt giải của cuộc thi sẽ được Ban tổ chức cuộc thi cấp giấy chứng nhận. Các thí sinh tham gia đầy đủ cuộc thi mà chưa đạt giải sẽ được Ban tổ chức cuộc thi cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.