Image result for math

Thời gian & Địa điểm thi

Link download toàn văn Thông báo số 1 cuộc thi "Olympic Chuyên KHTN 2018"

+ Mỗi trường chuyên có học sinh tham gia tổ chức Hội đồng coi thi tại trường đó.

+ Các Hội đồng coi thi tổ chức 2 buổi thi; thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi: 08 giờ 00 (theo giờ địa phương).

+ Ngày 05 tháng 5 năm 2018 thi buổi một cho tất cả các môn.

+ Ngày 06 tháng 5 năm 2018 thi buổi hai cho tất cả các môn.