TCPDF error: Unsupported image type: 1&permmsgid=msg-f:1688110168056047694&th=176d5f40fcb4a84e&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=angjdj8zyxkjrpyu8xzorpyqsvk8yh0w_fx4drihujeletifkpyh1vu7sny1vgfhvwfdt-q2yfli_k0rdka0se-iihisvpfbqtuouzwx-jddn4guymg82t-ugkvo7ky&disp=emb