THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo với đại diện trường CityU ngày 30/09/2022) In
Thứ tư, 28 Tháng 9 2022 11:55

Nội dung chủ yếu của Hội thảo nhằm giới thiệu chương trình đào tạo và học bổng.

Website:

https://www.cityu.edu.hk/

Thời gian: 10.30 – 12.00 ngày 30/09/2022 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Giảng đường Phan Đức Chính, Khu Giảng đường A-B