Thông tin chung
Thời khóa biểu môn Tin học & Công nghệ (thực hiện từ 06/08/2012) PDF. In Email
Thứ tư, 01 Tháng 8 2012 18:40

Thời gian

Ca

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

06/08/2012

10/11/2012

1S

10A1Tin

T. Phương


10A1Toán

T. Phương

10A1Sinh

T. Đạt

10A2Tin

T. Phương

11A1Tin

11A2Tin

C. Mai

(TKB chung)

10A1CLC+10A3CLC

C. Mai

2S

10A2Toán

T. Phương

10A2Sinh

T. Đạt


10A2CLC+10A3CLC

C. Mai

12/11/2012

31/12/2012

1S

10A1Lý

C. Mai


10A1Hóa+

10A3Hóa

T. Đạt

10A1Lý

C. Mai


10A1Hóa+

10A3Hóa

T. Đạt

2S

10A2Lý

C. Mai

10A2Hóa+

10A3Hóa

T. Đạt

10A2Lý

C. Mai

10A2Hóa+

10A3Hóa

T. Đạt

06/08/2012

22/09/2012

1C

12A1Sinh T. Đạt

12A1Lý T. Đạt

12A1Toán C. Mai

12A1Tin C. Mai

12A1Hóa T. Đạt

12A1CLC T. Đạt

2C

12A2Sinh T. Đạt

12A2Lý

T. Đạt

12A2Toán C. Mai

12A2Tin C. Mai

12A2Hóa T. Đạt

12A2CLC T. Đạt

24/09/2012

10/11/2012

1C

11A1Hóa T. Đạt


11A1Toán C. Mai


11A1Lý T. Đạt

11A1CLC T. Đạt

2C

11A2Hóa T. Đạt

11A1Sinh T. Đạt

11A2Toán C. Mai


11A2Lý T. Đạt

11A2CLC T. Đạt

Thời khóa biểu môn Tin học & Công nghệ (thực hiện từ sáng 06/08/2012) như sau:


Thời gian

Ca

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

06/08/2012

10/11/2012

1S

10A1Tin

T. Phương


10A1Toán

T. Phương

10A1Sinh

T. Đạt

10A2Tin

T. Phương

11A1Tin

11A2Tin

C. Mai

(TKB chung)

10A1CLC

10A3CLC

C. Mai

2S

10A2Toán

T. Phương

10A2Sinh

T. Đạt


10A2CLC

10A3CLC

C. Mai

12/11/2012

31/12/2012

1S

10A1Lý

C. Mai


10A1Hóa

10A3Hóa

T. Đạt

10A1Lý

C. Mai


10A1Hóa

10A3Hóa

T. Đạt

2S

10A2Lý

C. Mai

10A2Hóa

10A3Hóa

T. Đạt

10A2Lý

C. Mai

10A2Hóa

10A3Hóa

T. Đạt

06/08/2012

22/09/2012

1C

12A1Sinh T. Đạt

12A1Lý

T. Đạt

12A1Toán C. Mai

12A1Tin C. Mai

12A1Hóa T. Đạt

12A1CLC

T. Đạt

2C

12A2Sinh T. Đạt

12A2Lý

T. Đạt

12A2Toán C. Mai

12A2Tin C. Mai

12A2Hóa T. Đạt

12A2CLC

T. Đạt

24/09/2012

10/11/2012

1C

11A1Hóa T. Đạt


11A1Toán C. Mai


11A1Lý

T. Đạt

11A1CLC

T. Đạt

2C

11A2Hóa T. Đạt

11A1Sinh T. Đạt

11A2Toán C. Mai


11A2Lý

T. Đạt

11A2CLC

T. Đạt


Ghi chú:

Tất cả các lớp học tại Phòng máy tầng 3 nhà C3.

Ca 1S: 07h0 – 09h15                                                  Ca 2S: 09h30 – 11h45

Ca 1C: 13h00 – 15h15                                                Ca 2C: 15h30 – 17h45

Cập nhật ngày Thứ tư, 01 Tháng 8 2012 18:44
 
Thông báo đầu năm PDF. In Email
Thứ tư, 01 Tháng 8 2012 08:35
Cập nhật ngày Thứ sáu, 03 Tháng 8 2012 11:57
 
Sơ đồ phòng thi Kỳ thi kết thúc học kỳ 2, năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2012 13:16

Sơ đồ phòng thi Kỳ thi kết thúc học kỳ 2, năm học 2011 - 2012 theo phòng thi như sau:

Click vào đây để xem Nội dung sơ đồ với kích thước lớn hơn

 


Trang 70 trong tổng số 80 trang.