Thời khóa biểu (thực hiện từ 03/01/2023) PDF. In Email
Thứ bảy, 03 Tháng 9 2022 19:58

Thời khóa biểu (thực hiện từ 06/09/2022) như sau:

Chú ý: Sang học kỳ 2, lịch học và nghỉ giữa các tiết có thay đổi so với học kỳ 1 như sau:

Tiết 1:   7h - 7h45'

Tiết 4:   9h35' - 10h20'

Tiết 2:   7h50' - 8h35'

Tiết 5:   10h30' - 11h15'

Tiết 3:   8h45' - 9h30'

Tiết 6:   11h20' - 12h05'
Cập nhật ngày Thứ bảy, 31 Tháng 12 2022 09:01