Image result for math

Xếp giải và cấp giấy chứng nhận

+ Môn thi sẽ xếp giải các thí sinh dự thi là huy chương Vàng, huy chương Bạc và huy chương Đồng. Tổng số huy chương của mỗi môn thi không vượt quá 60% tổng số thí sinh dự thi của môn đó và tỷ lệ các huy chương Vàng : Bạc : Đồng = 1 : 2 : 3.

+ Các thí sinh tham gia đầy đủ cuộc thi mà chưa đạt giải sẽ được Ban tổ chức cuộc thi cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.

+ Ban tổ chức sẽ hủy kết quả của những bài thi vi phạm Quy chế thi do Hội đồng chấm thi phát hiện.