Đối tượng và điều kiện tham gia

+ Học sinh các lớp 10 và 11 của trường THPT chuyên.

+ Mỗi trường THPT chuyên cử 01 đội tuyển dự thi môn Tin học, tối đa 15 học sinh; riêng đội tuyển của trường THPT chuyên KHTN có thể cử tối đa tối đa 30 học sinh.

+ Các học sinh trong các đội tuyển phải đạt xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I, năm học 2019-2020 từ Khá trở lên.