Thời gian & Địa điểm thi

Link toàn văn Thông báo số 2 cuộc thi "Olympic Chuyên KHTN 2020"

+ Mỗi trường chuyên có học sinh tham gia tổ chức Hội đồng coi thi tại trường đó.

+ Các Hội đồng coi thi tổ chức 2 buổi thi; thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi: 08 giờ 00 (theo giờ địa phương).

+ Ngày 04 tháng 7 năm 2020 thi buổi một.

+ Ngày 05 tháng 7 năm 2020 thi buổi hai.