Hình thức & nội dung thi

 1. Môn thi: chỉ tổ chức môn Tin học

Không tổ chức thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học như theo Thông báo số 01.

2.  Hình thức thi

+ Kỳ thi diễn ra trong 02 ngày, 04 và 05 tháng 7 năm 2020.

+ Thi lập trình trên máy vi tính cho môn Tin học.

+ Thời gian làm bài thi mỗi buổi là 210 phút.