Về việc tiến hành Đại hội lớp và Đại hội chi đoàn PDF. In Email
Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 13:58

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

     TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số:………/THPT                                                       Hà Nội, ngày 20    tháng 09  năm 2011

Kính gửi:        Thầy cô giáo Chủ nhiệm các lớp

 Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên KHTN đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm cho lớp tiến hành Đại hội lớp và Đại hội chi đoàn trong thời gian 20/09/2011 đến 26/09/2011. Chậm nhất là ngày 27/09/2011 các lớp phải nộp toàn bộ Báo cáo phương hướng hoạt động, Quyết nghị và biên bản Đại hội, cho thầy Hoàng Ngọc Minh (Bí thư liên chi Đoàn trường) tại Phòng 106 , Nhà C3, điện thoại: 0987888996.

         Xin trân trọng cảm ơn !

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Lê Công Lợi

Cập nhật ngày Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 14:01