Số đầu điểm tối thiểu một học kỳ PDF. In Email
Chủ nhật, 10 Tháng 10 2010 16:46

Số đầu điểm tối thiểu một học kỳ (chung cho tất cả các chuyên) như sau:

Môn học
Hệ số 1
Hệ số 2Học kỳ 
Tổng số đầu điểm
 Toán 4 3 1 8
 Lý 4 3 1 8
 Hóa 4 3 1 8
 Văn 4 3 1 8
 Ngoại ngữ 4 2 1 7
 Sinh học 3 1 1 5
 Sử 3 1 1 5
 Địa 3 1 1 5
 GDCD 2 1 1 4
 Thể dục 3 1 1 5
 Tin học 3 1 1 5
 Công nghệ 2 1 1 4

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 01 Tháng 3 2011 12:09