Quy định số đầu điểm các môn học (năm học 2011 - 2012) PDF Print E-mail
Thursday, 15 September 2011 17:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 63/ĐT-THPT

V/v quy định số đầu điểm kiểm tra hệ số 1, 2 và phân công phụ trách môn học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2011

QUY ĐỊNH SỐ ĐẦU ĐIỂM CÁC MÔN HỌC

Năm học 2011 - 2012

 

Kính gửi: Các thầy giáo và cô giáo

 Căn cứ Quy chế đánh giá xếp loại học sinh và phân phối chương trình các môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường kính đề nghị tất cả các thầy cô giáo cho học sinh kiểm tra đủ số đầu điểm hệ số 1 và hệ số 2  cho các lớp trong trường (xem Quy định kèm theo bằng cách click vào đây). Ngoài ra, tại một số lớp, một số môn học có  nhiều thầy cô cùng tham gia giảng dạy, để tiện cho công tác quản lý Nhà trường phân công các thầy cô phụ trách các môn học này (có Danh sách kèm theo). Các thầy cô phụ trách môn học có trách nhiệm phân công số đầu điểm kiểm tra và nhắc nhở các thầy cô cùng dạy tiến độ cho kiểm tra theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm trước Nhà trường về việc cho điểm trong Sổ điểm và Học bạ của học sinh.

Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám hiệu (đế báo cáo)

- Lưu: VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

TS. Lê Công Lợi

 

Add comment


Security code
Refresh