Tuyển thẳng học sinh giỏi vào trường ĐH Y, CĐ Y PDF Print E-mail
Sunday, 15 April 2012 11:16

Kính gửi:  - Các Sở giáo dục và đào tạo;
        - Các đại học, học viện;
                                      - Các trường đại học, cao đẳng.                  

Ngày 09 tháng 3 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1343/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2012 (kèm theo danh mục ngành đào tạo được tuyển thẳng).

Về tuyển thẳng, đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT được tuyển thẳng vào đại học; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải.

Nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào danh mục ngành tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải môn Sinh học trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT như sau: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Sinh học trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT được tuyển thẳng vào đại học Y; thí sinh đoạt giải khuyến khích môn Sinh học trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT được tuyển thẳng vào cao đẳng Y.

Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng khối Y tế qui định cụ thể điều kiện tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải môn Sinh học trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng khối Y tế thông báo để thí sinh biết đăng kí.

Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Bộ trưởng (để b/c);

 - TT. Bùi Văn Ga;

 - Lưu VT, Cục KTKĐCLGD. 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (đã kí)

Nguyễn Vinh Hiển

Last Updated on Sunday, 15 April 2012 11:20
 

Add comment


Security code
Refresh