Đối tượng và điều kiện tham gia

+ Học sinh các lớp 10 và 11 của trường THPT chuyên KHTN và một số trường THPT chuyên khác trên toàn quốc. Mỗi học sinh chỉ được tham gia dự thi 01 môn.

+ Mỗi trường chuyên cử các đội tuyển các môn và mỗi đội tuyển tối đa 12 học sinh. Riêng mỗi đội tuyển của trường THPT chuyên KHTN có thể cử tối đa 36 học sinh.

+ Các học sinh trong các đội tuyển phải đạt xếp loại hạnh kiểm/kết quả rèn luyện và học lực/kết quả học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 từ Khá trở lên.