Sơ đồ phòng thi thử đại học đợt 2 năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 1 2012 18:39

Danh sách thí sinh theo phòng thi đã được đưa vào mục Thông báo dành cho học sinh

I. Lịch thi cụ thể từng môn.

Ngày thi

Môn thi

Giờ thi

Thời gian

Hình thức thi

Chiều thứ Bẩy

Sinh học

13h30 – 15h00

90 phút

Trắc nghiệm

Tiếng Anh

15h15 – 16h45

90 phút

Trắc  nghiệm

Sáng chủ nhật

Toán học

8h30 – 11h30

180 phút

Tự luận

Chiều chủ nhật

Hóa học

13h30 – 15h30

90 phút

Trắc nghiệm

Vật lý

15.45 – 17h15

90 phút

Trắc nghiệm

 

Chiều thứ Bẩy  07/01/2012 (môn: Sinh  học và tiếng Anh).

II. Các phòng thi tại khu giảng đường Cầu thang 2 – Nhà C3 ( Cầu thang phía dưới cùng tòa nhà nơi đăng ký thi thử) gồm :

05 phòng Sinh và 01 phòng tiếng Anh

 

Giảng đường

202 + 203

 tầng 2

Nhà C3

cầu thang 2

204 + 205

 tầng 2

Nhà C3

cầu thang 2

42 + 43

Nhà C3

Tầng 3

cầu thang 2

44 + 45

Nhà C3

Tầng 3

cầu thang 2

41

Nhà C3

Tầng 4

cầu thang 2

50 + 51

Nhà C3

Tầng 4

cầu thang 2

Phòng thi số

Phòng thi

01

Phòng thi

02

Phòng thi 03

Phòng thi

04

Phòng thi

05

Phòng thi 01

 (môn tiếng Anh)

 

Cả ngày chủ nhật  08/01/2012 (môn: Toán, Hóa, Lý)

III. Các phòng thi thử Đại học tại khu giảng đường Hệ THPT Chuyên : Từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 12

Giảng đường

GĐ101

Nhà chuyên

GĐ102

Nhà chuyên

GĐ103

Nhà chuyên

GĐ201

Nhà chuyên

GĐ202

Nhà chuyên

GĐ 204

Nhà chuyên

Phòng thi

Phòng thi 01

Phòng thi 02

Phòng thi 03

Phòng thi 04

Phòng thi 05

Phòng thi 06

Giảng đường

GĐ 301

Nhà chuyên

GĐ 302

Nhà chuyên

GĐ 304

Nhà chuyên

GĐ 401

Nhà chuyên

GĐ 402

Nhà chuyên

GĐ 404

Nhà chuyên

Phòng thi

Phòng thi 07

Phòng thi 08

Phòng thi 09

Phòng thi 10

Phòng thi 11

Phòng thi 12

 

IV. Các phòng thi tại khu giảng đường Cầu thang 2 - Nhà C3( Cầu thang phía dưới cùng tòa nhà nơi đăng ký thi thử):

Từ phòng thi số 13 đến phòng thi số 18.

 

Giảng đường

202 + 203

 tầng 2

Nhà C3

cầu thang 2

204 + 205

 tầng 2

Nhà C3

cầu thang 2

42 + 43

Nhà C3

Tầng 3

cầu thang 2

44 + 45

Nhà C3

Tầng 3

cầu thang 2

48 + 49

Nhà C3

Tầng 4

cầu thang 2

50 + 51

Nhà C3

Tầng 4

cầu thang 2

Phòng thi số

Phòng thi 13

Phòng thi 14

Phòng thi 15

Phòng thi 16

Phòng thi

17

Phòng thi

18

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 06 Tháng 1 2012 19:25