HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỀ NẾP HỌC SINH (Năm học 2016-2017) PDF. In Email
Chủ nhật, 11 Tháng 9 2016 09:49

Download Hướng dẫn thực hiện nề nếp học sinh và Mẫu tổng kết điểm của lớp trực tuần ở đây

I. Trách nhiệm của giáo viên, giám thị và học sinh

1. Trách nhiệm của lớp trưởng các lớp

Ngay sau tiếng chuông 7h, lớp trưởng phải có trách nhiệm ghi lên góc trên của bảng, gần phía cửa lớp các thông tin sau: Sĩ số lớp (SS) và số học sinh vắng mặt đầu giờ (V)

Ngay sau tiết học thứ nhất, lớp trưởng có trách nhiệm ghi tiếp các thông tin sau lên góc bảng: số học sinh nghỉ học có phép (P) và số học sinh nghỉ học không phép (K), số học sinh đi học muộn (M).  Lưu ý: V = M + P + K


SS: 45


V: 6

←  Thông tin ghi đầu tiết 1


P: 1

K: 2

M: 3

←  Thông tin ghi đầu tiết 2

Lớp nào không ghi đầy đủ thông tin sĩ số lên góc bảng như hướng dẫn, để giám thị  nhắc nhở hoặc thông tin sĩ số trên bảng không khớp với số học sinh thực tế trong lớp sẽ bị trừ 5 điểm trên 1 buổi học.

2. Trách nhiệm của học sinh giữ sổ đầu bài

Học sinh giữ sổ đầu bài có trách nhiệm ghi chính xác vào sổ đầu bài ở mục 5 toàn bộ thông tin sĩ số tương tự như thông tin do lớp trưởng ghi trên góc bảng mỗi buổi học. Tuy nhiên cần ghi chính xác tên của học sinh nghỉ học có phép (P) và học sinh nghỉ học không phép (P).

Ví dụ:    SS 45, V 6,

P 1 (Hoàng),  K 2 (Hải, Vân), M 3

Học sinh giữ sổ đầu bài có trách nhiệm ghi tên các học sinh trốn tiết trong mỗi tiết học  (nếu có) vào mục nhận xét của giáo viên. Đồng thời nhắc các thầy cô viết đầy đủ thông tin tiết học, cho điểm và kí tên vào sổ đầu bài.

Thông tin sĩ số mỗi buổi học trong sổ đầu bài sẽ được sử dụng làm cơ sở để lớp trực tuần tính điểm thi đua. Lớp nào không ghi cụ thể thông tin sĩ số vào sổ đầu bài hoặc số học sinh vắng đầu giờ trong sổ đầu bài không khớp với số liệu ghi được của giám thị sẽ bị trừ 5 điểm trên 1 buổi học.

Cuối mỗi tuần học sinh giữ sổ đầu bài sẽ phải xin chữ kí xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, đồng thời nộp sổ đầu bài về Văn phòng nhà trường (tầng 1, nhà A-B) ngay sau tiết cuối cùng buổi học cuối cùng của mỗi tuần.

Lớp nào không nộp sổ đầu bài hoặc nộp sổ đầu bài muộn sẽ không được tính điểm thi đua và bị xếp ở thứ tự thấp nhất trong bảng tổng hợp thi đua của tuần đó.

3. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm

Quy định về việc xin nghỉ học:

+ Cha mẹ HS hoặc người giám hộ phải gọi điện xin phép GVCN trước mỗi buổi học.

+ Các tiết học còn lại trong ngày: Học sinh nghỉ học phải viết giấy xin phép và xin chữ kí giáo viên bộ môn của môn học gần nhất và nhờ cán bộ lớp xin phép các giáo viên còn lại.

Mỗi buổi học, GVCN phải có trách nhiệm báo cho cán bộ lớp biết thông tin cụ thể về số học sinh nghỉ học có phép trước 7h45 để cán bộ lớp điền đầy đủ thông tin sĩ số lên góc bảng vào cuối tiết 1.

Nếu giáo viên quên không báo cho cán bộ lớp học sinh nào nghỉ học có phép thì toàn bộ học sinh nghỉ học sẽ bị coi là không phép.

GVCN có trách nhiệm kiểm tra lại thông tin kỉ luật trong sổ đầu bài mỗi tuần bao gồm: Số học sinh đi học muộn, nghỉ có phép, nghỉ không phép, trốn tiết; kí xác nhận vào cuối trang của sổ đầu bài sau mỗi tuần; đồng thời có hình thức kỉ luật với các học sinh vi phạm quy chế.

Lớp nào không có chữ kí xác nhận của giáo viên chủ nhiệm ở cuối trang của sổ đầu bài sẽ bị trừ 10 điểm.

4. Trách nhiệm của giám thị

Hàng ngày, bắt đầu từ 7h, giám thị sẽ qua tất cả các lớp để ghi thông tin sĩ số đầu giờ. Thông tin này bao gồm: sĩ số lớp và số học sinh vắng mặt đầu giờ. Từ tiết 2 đến tiết 6, giám thị sẽ kiểm tra đột xuất sĩ số các lớp.

Cuối mỗi tuần giám thị có trách nhiệm gửi lại sổ trực về Văn phòng nhà trường (tầng 1, nhà A-B) để lớp trực tuần tổng kết; đồng thời nhận lại sổ trực vào thứ 2 đầu tuần.

5. Trách nhiệm của lớp trực tuần

Mỗi tuần có một lớp làm nhiệm vụ trực tuần. Lớp này có trách nhiệm tổng hợp kết quả thi đua căn cứ vào sổ đầu bài, sổ trực do giám thị tại các khu giảng đường cung cấp. Đồng thời báo cáo kết quả trực tuần vào sáng thứ 2 của tuần kế tiếp.

Mục nhắc nhở, phê bình các học sinh: Ngoài các trường hợp bất thường bị các thầy cô giáo nhắc nhở, phê bình ghi trong sổ đầu bài, lớp trực tuần cần nêu rõ danh sách các học sinh

+ Có số buổi nghỉ học (phép và không phép) trong 1 tuần >= 3;

+ Có số lần trốn tiết trong 1 tuần >=3;

+ Có số lần bị điểm dưới trung bình (ghi trong sổ đầu bài) >=2.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp trực tuần có trách nhiệm giám sát và đôn đốc lớp mình tổng hợp điểm vào chiều thứ sáu và gửi kết quả cho Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô Trợ lý công tác học sinh nhà trường (cô Vũ Lan Anh, thầy Đinh Quốc Hưng, thầy Nguyễn Văn Thắng, thầy Nguyễn Tiến Lâm) bằng email trước ngày thứ Bảy của tuần tổng kết.

II. Cách thức đánh giá thi đua

Điểm thi đua của mỗi lớp được tính trên cơ sở sổ ghi đầu bài và sổ trực của giám thị và các thông tin trong công tác thanh tra học đường của nhà trường.

1. Điểm sổ đầu bài = Tổng điểm của tất cả các tiết trong tuần của lớp

Các tiết học giáo viên bộ môn nghỉ, học sinh giữ sổ đầu bài phải ghi vào mục nội dung bài học là nghỉ tiết; tiết học đó sẽ vẫn được tính là 10 điểm. Còn lại tất cả các tiết học có trong thời khóa biểu mà không có chữ kí của giáo viên bộ môn sẽ bị lớp trực tuần tính ở mức 5 điểm.

2. Đánh giá chuyên cần

Mỗi HS đi muộn trừ 1 điểm/lần.

Mỗi HS nghỉ học không phép hoặc trốn tiết trừ 2 điểm/lần.

3. Các sai phạm khác

Lớp trưởng không ghi đầy đủ thông tin sĩ số lên góc bảng hoặc thông tin sĩ số trên bảng không khớp với số học sinh thực tế trong lớp: Trừ 5 điểm/buổi học.

Học sinh giữ sổ đầu bài không ghi cụ thể thông tin sĩ số vào sổ đầu bài hoặc số học sinh vắng đầu giờ trong sổ đầu bài không khớp với số liệu ghi được của giám thị: Trừ 5 điểm trên 1 buổi học.

Không có chữ kí xác nhận của giáo viên chủ nhiệm: Trừ 10 điểm.

Không nộp sổ đầu bài hoặc nộp sổ đầu bài muộn: không được tính điểm thi đua và bị xếp ở thứ tự thấp nhất trong bảng tổng hợp thi đua của tuần đó.

4. Điểm tổng bằng điểm sổ đầu bài  trừ tất cả các điểm vi phạm kỉ luật

5. Điểm trung bình bằng điểm tổng chia cho tổng số tiết học trong tuần

III. Khen thưởng, kỉ luật

Các lớp đứng trong tốp 2 lớp dẫn đầu mỗi khối 4 tuần liên tiếp sẽ được tuyên dương dưới cờ và nhận phần thưởng của nhà trường.

Các học sinh trốn tiết hoặc nghỉ học không phép sẽ là căn cứ để GVCN và nhà trường xếp loại hạnh kiểm cuối cuối kỳ và cuối năm học.

Lớp bị 2 lần xếp hạng thấp nhất mỗi khối 4 tuần liên tiếp thì GVCN sẽ bị xem xét trong xếp loại hoàn thành công việc của nhà trường trong học kỳ đó.

Thời gian và địa điểm chào cờ

Mỗi khối sẽ sinh hoạt chào cờ 2 tuần một lần.

Thời gian: tiết sinh hoạt của ngày thứ 2.

Địa điểm: sân C3.

Buổi sinh hoạt chào cờ đầu tiên đối với Khối 12 dự kiến vào ngày 12/9/2016

Buổi sinh hoạt chào cờ đầu tiên đối với Khối 11 và Khối 10 dự kiến vào ngày 19/9/2016

Mọi chi tiết xin liên hệ:

STT

Họ tên giáo viên

Trách nhiệm

Điện thoại

1

Thầy Đinh Quốc Hưng

Phụ trách chung

0988438842

2

Thầy Nguyễn Văn Thắng

Phụ trách thi đua Khối 10

0986469026

3

Thầy Nguyễn Tiến Lâm

Phụ trách thi đua Khối 11

01698184841

4

Cô Vũ Thị Lan Anh

Phụ trách thi đua Khối 12

0915190347


 

Bài viết mới

Giành 3 Huy chương Vàng, Việt Nam xếp thứ 7 tại Olympic Vật lí 2021
Giành 3 Huy chương Vàng, Việt Nam xếp thứ 7 tại Olympic Vật lí 2021
Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ ...

Đội tuyển Việt Nam giành 6 Huy chương Olympic Toán quốc tế (IMO) 2021
Đội tuyển Việt Nam giành 6 Huy chương Olympic Toán quốc tế (IMO) 2021
Tại Olympic toán quốc tế (IMO) năm 2021, ...