Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2011 - 2012 (thực hiện từ 02/04/2012) PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 17:31

Thời khóa biểu Trường THPT chuyên KHTN, Học kỳ II, năm học 2011 - 2012 (thực hiện từ 02/04/2012) dành cho Khối 10:

Click vào đây để xem Thời khóa biểu này với kích thước lớn hơn

Thời khóa biểu Trường THPT chuyên KHTN, Học kỳ II, năm học 2011 - 2012 (thực hiện từ 02/04/2012) dành cho Khối 11:

Click vào đây để xem Thời khóa biểu này với kích thước lớn hơn

 Thời khóa biểu Trường THPT chuyên KHTN, Học kỳ II, năm học 2011 - 2012 (thực hiện từ 02/04/2012) dành cho Khối 12:

Click vào đây để xem Thời khóa biểu này với kích thước lớn hơn

Cập nhật ngày Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 17:55