DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC THẦY CÔ PHỤ TRÁCH MÔN HỌC (CÓ NHIỀU THẦY CÔ CÙNG DẠY) Năm học 2011-2012 PDF. In Email
Thứ năm, 15 Tháng 9 2011 17:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

 

DANH  SÁCH PHÂN CÔNG CÁC THẦY CÔ PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

(CÓ NHIỀU THẦY CÔ CÙNG DẠY) Năm học 2011-2012

(Kèm theo Công văn số 63/ĐT-THPT  ngày 15  tháng 9 năm 2011 của trường THPT chuyên KHTN)

Lớp

Môn

Họ và tên thầy cô giáo phụ trách

Ghi chú

12A1 Toán

+ Toán

Phạm Văn Quốc

 

12A2 Toán

+ Toán

Phạm Văn Hùng

 

12A1 Tin

+ Toán

Nguyễn Văn Sơn

 

12A2 Tin

+ Toán

Nguyễn Văn Sơn

 

12A1 Lý

+ Toán

+ Lý

Nguyễn Ngọc Thắng

Đặng Đình Tới

 

12A2 Lý

+ Toán

+ Lý

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Công Toản

 

12A1 Hóa

+ Toán

Bùi Công Huấn

 

12A2 Hóa

+ Toán

Nguyễn Tiến Lâm

 

12A1 Sinh

+ Toán

Lê Công Lợi

 

12A2 Sinh

+ Toán

Lê Công Lợi

 

12A3 Sinh

+ Toán

Vũ Đỗ Long

 

11A1 Toán

+ Toán

Trần Quang Hùng

 

11A2 Toán

+ Toán

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

11A1 Tin

+ Toán

Nguyễn Việt Hùng

 

11A2 Tin

+ Toán

Trần Quang Hùng

 

11A1 Lý

+ Toán

+ Lý

Phạm Minh Tuấn

Nguyễn Bảo Trung

 

11A2 Lý

+ Toán

+ Lý

Phạm Minh Tuấn

Nguyễn Bảo Trung

 

11A1 Hóa

+ Toán

Nguyễn Xuân Nguyên

 

11A2 Hóa

+ Toán

Bùi Thị Tuyết

 

11A1 Sinh

+ Toán

Vũ Hải Sâm

 

11A2 Sinh

+ Toán

Nguyễn Việt Hùng

 

11A1 CLC

+ Toán

Hoàng Ngọc Minh

 

11A2 CLC

+ Toán

Phạm Văn Quốc

 

10A1 Toán

+ Toán

Trần Quang Hùng

 

10A2 Toán

+ Toán

Lê Thị Việt Anh

 

10A1 Tin

+ Toán

Vũ Hải Sâm

 

10A2 Tin

+ Toán

+ Lý

Ninh Văn Thu

Phạm Huy Thông

 

10A1 Lý

+ Toán

+ Lý

Hoàng Ngọc Minh

Nguyễn Công Toản

 

10A2 Lý

+ Toán

+ Lý

Bùi Công Huấn

Mai Văn Túc

 

10A1 Hóa

+ Toán

+ Hóa

Nguyễn Thị Thùy Linh

Vi Anh Tuấn

 

10A2 Hóa

+ Toán

+ Lý

+ Hóa

Trần Mạnh Cường

Phạm Thị Lan Anh

Lê Thế Duẩn

 

10A1 Sinh

+ Toán

Lê Thị Việt Anh

 

10A1 CLC

+ Toán

+ Hóa

Nguyễn Việt Hùng

Nguyễn Văn Thắng

 

10A2 CLC

+ Toán

+ Hóa

Bùi Thị Tuyết

Nguyễn Văn Thắng

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 15 Tháng 9 2011 17:49