Lịch hội thảo với các trường Đại học nước ngoài (từ 06/09/2018 đến 14/09/2018) PDF. In Email
Thứ ba, 04 Tháng 9 2018 11:16

1. Trường UBC (University of British Columbia), Canada

Website của trường:

https://www.ubc.ca/

Thời gian: 10.30 – 11.30 ngày 07/09/2017 (Thứ  Sáu)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B

2. Trường NTU, Singapore

Link thông tin tham khảo:

http://www.ntu.edu.sg/

Thời gian: 10.45 – 12.00 ngày 10/09/2018 (Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B

3. Trường Tohoku, Nhật

Link thông tin tham khảo:
http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/events/21441/
http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/degree/undergraduate-english/
https://www.facebook.com/events/320782928497898/

Thời gian: 10.30 – 12.00 ngày 10/09/2018 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường 502, nhà D

4. Trường Monash, Úc

Website của trường:

https://www.monash.edu/

Thời gian: 10.30 – 12.00 ngày 13/09/2018 (Thứ  Sáu)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 9 2018 12:22