TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC PARIS 05-9/07/2021 (trực tuyến, thông tin bằng tiếng Anh) PDF. In Email
Thứ hai, 26 Tháng 4 2021 10:46
Trường hè toán học Paris (trực tuyến) do Ecole Normale Supérieure de Paris, Ecole Polytechnique, Univ. Sacley, CNRS, FMJH tổ chức, với các Giáo sư nổi tiếng, dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc từ 16-20 tuổi.
Hạn đăng ký: 01/05/2021
Thông tin đầy đủ học sinh, phụ huynh có thể xem thêm ở đây:
Cập nhật ngày Thứ hai, 26 Tháng 4 2021 10:52